تور ماهیگیری


fishing net
تورهای نایلونی مولتی فیلامنت
از 4/210 تا 150/210 و همچنین 2/ 110


تورهای نایلونی مولتی فیلامنت
از 0.10 تا 1.00 در مش سایزهای مختلف


تورهای نایلونی بدون گره
از 4/210 تا 36/210